×

درخواست نمایندگیشماره بیمه : متاهل مجرد
نظام وظيفه : پايان خدمت معافيت
نظام وظيفه :
ميزان آشنايي به زبان خارجه : پيشرفته متوسط ضعيف
توانایی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (کامپیوتر) : پيشرفته متوسط ضعيف